2015-HistoricalNovelSociety-Conference-logo-300x1241.jpg