2015-HistoricalNovelSociety-Conference-logo-300x124.jpg